• Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

NPP Medník

Leží zhruba 10 km na jih od Vraného n.Vlt. Nejlépe je tam možno se dostat posázavským pacifikem z Prahy do zastávky Petrov. Odsud už jsou zalesněné vrcholy Velkého i Malého Medníku pozorovatelné nad řekou Sázavou. Je zde vytýčena první naučná stezka v Čechách, na její rekonstrukci se podílel CEV Zvoneček.
Chráněné je území již od roku 1933 (výnos tehdejšího MŠANO č.143.547/33).

 

Rozloha:

19,02 ha

Převýšení: Důvody ochrany:

208 – 398 m.n.m.

Jedná se o rozsáhlý lesní komplex s přirozenou skladbou stromů a jedná se též o jediný výskyt liliovité rostliny kandík psí zub v ČR.

Geologie:

Podklad tvoří starohorní (proterozoické) jílovské pásmo, které je tvořeno ze stlačených vyvřelin. Převládají zde metabazity, částečně se uplatňují i kyselejší typy granodioritového složení. Z pokryvů má největší význam zbytek vyšší terasy Sázavy (z období günzu), který tvoří na úbočí Medníku stupeň, v terasovitých štěrkopíscích nacházíme drobné odvaly a prohlubně svědčící o středověké (a možná i starší) těžbě zlata.

Půdy:

Jsou zde kamenité svahoviny, místy i otevřené droliny, středně úživné hnědé lesní půdy a na skalách rankery.

Ekosystémy:

Jedná se o rozsáhlý lesní komplex s přirozenou skaldbou dřevin – bylo zde zaznamenáno 25 druhů dřevin, značně je zastoupen habr. Mezi nejvýznamnější ekosystémy patří: buková doubrava mařinková, javorobuková doubrava bažanková a buková doubrava se třtinou rákosovitou.
Významné druhy rostlin:
Pozoruhodný je převážně kandík psí zub, který se tu vyskytuje na jediném místě v ČR – nejbližší další lokality jsou v jihoslovenském krasu. Zajímavý je též výskyt karpatského prvku ostřice chlupaté. Dále zde nalezneme: tařici skalní, klokoč zpeřený, tis červený atd.

Významní živočichové:

Bohatá jsou zde společenstva bezobratlých, zejména plžů a lesních druhů členovců. Z obratlovců je třeba zmínit mloka skvrnitého, datla černého a další hájové druhy.

Co rezervaci ohrožuje:

Jedná se převážně o nekázeň návštěvníků, kterým se podařilo částečně zdecimovat populaci kandíku.

 

Jak jste spokojeni s nabídkou bio produktů ve vašem okolí?